สุภาพสตรี


สุภาพสตรี

การที่ลูกน้อยจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีตามวัยนั้นขึ้นอยู่กับคุณแม่และ ครอบครัวดังนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นจึงจัดตั้ง