หออภิบาลผู้ป่วยหนัก

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤต ทั้งอายุรกรรม และศัลยกรรม ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ผู้ป่วยอัมพฤกษ์เฉียบพลัน ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บหลายระบบร่วมกัน และผู้ป่วยอุบัติเหตุและมีเลือดคั่งในสมอง เป็นต้นโดยมีอุปกรณ์การแพทย์ที่รองรับและพร้อมรักษาได้อย่างทันท่วงที

หอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตนี้ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยหายจากสภาวะโรค ทุเลาจากการเจ็บป่วย หรือหลงเหลือความพิการน้อยที่สุด

หอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตสามารถรองรับผู้ป่วยวิกฤตได้จำนวน 8 เตียง

 

สอบถามเพิ่มเติม หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (INTENSIVE CARE UNIT: ICU) โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
888 หมู่ 16, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-042888 แฟกซ์ 043-042800
สายด่วน 1719