ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ โรคของต่อมหมวกไต โรคของต่อมใต้สมอง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับความสูง ความผิดปกติของแคลเซี่ยมและโรคกระดูกพรุน

การรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดีที่สุด มี ความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์หลายสาขาวิชา รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเอง

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ สร้างทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานในการสอนผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้งการจัดหาบุคลากรเพื่อนำไปใช้ประกอบการสอน และการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีโอกาสศึกษาด้วยตนเอง

การบริการของศูนย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ

1. เป็นศูนย์รวมกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิสม อายุรแพทย์, รวมถึงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเบาหวาน นักโภชนาการ นักกิจกรรม

2. พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย (Quick Lab) ลดระยะเวลาในการรอผลการตรวจวิเคราะห์ในการตรวจเลือดดังนี้ : FBS, Cholesterol, Triglyceride ,BUN, CRE, Uric Acid

3. การตรวจหาการแข็งตัวของหลอดเลือดของหัวใจ หรือหลอดเลือดทั้งร่างกายเบื้องต้นด้วยเครื่องมือพิเศษ ABI ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

4. การตรวจวินิจฉัย และให้การป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากโรคเบาหวานได้ทันท่วงที อาทิเช่น การตรวจดูไข่ขาวในปัสสาวะโดยละเอียด Microalbuminuria, การตรวจจอประสาทตา, การตรวจดูน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) , การส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหัวใจ, ไต, ตา, ผ่าตัด และตรวจเท้า

5. การดูแลญาติใกล้ชิดของผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่มีความเสี่ยง ให้ได้รับการแนะนำการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน โปรแกรมตรวจเช็คว่าเป็นเบาหวาน หรือเบาหวานแอบแฝงหรือไม่ โดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร และหลังรับประทานกลูโคส OGTT