ศูนย์หัวใจ

heart-center

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งในด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมอย่างครบวงจร มีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจประจำตลอด 24 ชั่วโมง ครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยคุณภาพและบริการในระดับสากลเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ให้บริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย ตั้งแต่การตรวจเบื้องต้น การตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษ การรักษา การผ่าตัด การติดตามดูแลในหออภิบาลผู้ป่วย ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยมีอุปกรณ์และเทคโนโลยี ดังนี้

 • เครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT Scan)
 • เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (1.5-tesla MRT)
 • ห้อง Cath Lab สำหรับสวนหัวใจ วินิจฉัยการตีบตันและขยายหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจ
 • อุปกรณ์สำหรับ Electro-physiologic study & Radio-frequency catheter ablation รวมทั้งการฝังเครื่องช๊อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (AICD) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (pacemaker) และเครื่องกระตุ้นหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลว (CRT)
 • เครื่องมือผ่าตัดหัวใจ เครื่องดมยาสลบ เครื่องมือผ่าตัดแผลเล็ก Minimally invasive surgery และMonitoring system

การตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษนอกร่างกาย

 • ตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography, ECG)
  เพื่อวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น
 • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test, EST)
  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราชีพจร ระดับความดันโลหิต และการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกตลอดเวลา ขณะที่ผู้ป่วยออกกำลังกายโดยให้ผู้ป่วยเดินบนพื้นล้อเลื่อนหรือสายพาน
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography, Echo) ทำให้เห็นความเคลื่อนไหวและการบีบตัวของหัวใจว่าปกติหรือไม่ ความดันโลหิตเป็นอย่างไร
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังออกกำลังกาย (Exercise stress echocardiography)
   เพื่อประเมินภาวะตีบของหลอดเลือดหัวใจ
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหลังได้รับยา (Dobutamine echocardiography)
   เพื่อดูการทำงานของหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร (Trans esophageal echocardiography, TEE)
   เพื่อตรวจหาความผิดปกติในหัวใจ ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบด้วยวิธีการตรวจผ่านทางหน้าอก
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter monitoring) เป็นการบันทึกสภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่หยุด เพื่อตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และหาสาเหตุของใจเต้นใจสั่น อาการวูบ
 • การตรวจพยาธิสภาพหลอดเลือดแดงบริเวณคอโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Carotid duplex scan)
  เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองและศีรษะโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt table test)
  เป็นการตรวจหาสาเหตุความผิดปกติของอาการวูบ ว่าเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจหรือไม่

การตรวจในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด

 • การตรวจสวนหัวใจและการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ เพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน เพื่อลดรอยตีบในหลอดเลือดให้เล็กลง ทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อีกครั้งหนึ่ง

การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-slice CT Scan)
การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูงที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โดยใช้เครื่อง 128-slice CT Scan ซึ่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงที่สุด สามารถแสดงพยาธิสภาพของหลอดเลือดหัวใจได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ โดยไม่ต้องใส่สายสวนผ่านหลอดเลือดแดง และยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนที่เกาะตามผนังหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

ข้อบ่งชี้ในการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

 • มีอาการที่สงสัยว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ตรวจพบความผิดปกติไม่ชัดเจนจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะเดินสายพาน
 • ตรวจประเมินภาวะหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดใหญ่
 • ตรวจติดตามในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ หรือใส่ขดลวดในหลอดเลือดหัวใจ
 • ผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงและต้องการทราบพยาธิสภาพของหลอดเลือดหัวใจแต่เนิ่นๆ เช่น ผู้สูบบุหรี่, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง หรือมีประวัติหลอดเลือดหัวใจตีบในครอบครัว

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging, CMR) เป็นการตรวจโดยใช้เครื่อง MRI 1.5 Tesla ซึ่งเป็นวิธีที่ได้เริ่มมีบทบาทในการวินิจฉัยและตรวจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เพราะสามารถให้คุณภาพของ images ที่ละเอียดมาก ผู้ป่วยไม่ต้องถูกรังสี และสามารถแยกแยะประเภทของเนื้อเยื่อต่างๆ ออกจากกันได้ดี

 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
888 หมู่ 16, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-042888 แฟกซ์ 043-042800
สายด่วน 1719