ศูนย์ทางเดินอาหาร

      ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคระบบทางเดินอาหารและตับมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น อาหาร อากาศ วิถีการดำเนินชีวิต

และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลายเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิต

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เล็งเห็นสภาพของปัญหาและเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและให้ความเข้า ใจถึงโรค ระบบทางเดินอาหารและตับ

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำรวมถึงการรักษาในระยะเริ่มต้น ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแบบครบวงจร อาทิเช่น

 • การตรวจด้วยอัลตราซาวด์
 • การกลืนแบเรียม
 • การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย
 • การตรวจลำไส้ใหญ่
 • การตรวรโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
 • การตรวจร่างกายโดยเครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI)
 • การตรวจการแข็งตัวของ Argon Plasma
 • การตรวจโดยเครื่องเอกซเรย์พิเศษ ที่ต้องมีการใช้สารทึบรังสีร่วมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์ Fluoroscopy
 • การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนแค็ปซูล
 • การส่องกล้อง ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร ตรวจหลอดอาหาร
 • กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
 • การตรวจโรคมะเร็งลำไส้โดยการทำ Colonoscopy
 • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ด้านซ้าย
 • การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร
 • การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับ
 • การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ โดยไม่ต้องผ่าตัด หรือดมยา
 • การตรวจวินิจฉัย ถุงน้ำดี และทางเดินน้ำดีผ่านกล้องและฉีดสีทึบรังสี ดูนิ่วหรือมะเร็งท่อน้ำดี
 • การตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี เช่น มะเร็งท่อน้ำดี และนิ่วในถุงน้ำดีผ่านการส่องกล้อง
 • การตรวจทางพยาธิสภาพ
 • การค้นหามะเร็งขั้นต้นในระบบทางเดินอาหาร ด้วยกล้อง Narrow Band Imaging (NBI)

หากอาการของโรคระบบทางเดินอาหารและตับที่รักษาไม่หายหรือต้องการเข้ารับ การปรึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและตรวจวินิฉัย ดังนี้

 • ตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
 • โรคทางเดินอาหารรักษาอยู่ไม่หายขาด หรือดีขึ้น
 • ต้องการตรวจ และรักษาด้วยการส่องกล้อง
 • ต้องการคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร

สอบถามรายละเอียด โทร. 1719