คลินิกทันตกรรม

       คลินิกทันตกรรมที่ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล
ขอบเขตการให้บริการ
• ทันตกรรมทั่วไป
- การตรวจวินิจฉัย การถ่ายเอกซเรย์ และให้คำปรึกษา
- การทำความสะอาดฟัน
- การขูดหินปูนและขัดฟัน
• ทันตกรรมสำหรับเด็ก
- การเคลือบหลุมร่องฟัน
- การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
- การอุดฟัน
• ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือทันตกรรมใส่ฟัน
- ครอบฟัน
- ฟันปลอม
• ทันตกรรมบูรณะ
- การอุดฟัน
- การเปลี่ยนวัสดุอุดเก่าด้วย วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน
- การฟอกสีฟัน ด้วยเครื่อง Philips Zoom Speed White
• ทันตกรรมรักษารากฟัน
• ปริทันตวิทยา หรือโรคเหงือก
    - การเกลารากฟัน
• ศัลยศาสตร์ช่องปาก
- การถอนฟัน
- การผ่าฟันคุด

ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา
• ทพญ.พราว โควสุวรรณ    ทันตแพทย์  (Full time)
• ทพ.ปณวัตร์ ชาวโยธา   ทันตแพทย์
• ทพญ.วาสิตา คำเหม็ง     ทันตแพทย์
• ทพญ.ปวีณา สง่าแสง  ทันตแพทย์

เวลาทำการ
• ให้บริการบริเวณชั้น 2
- วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
- วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
นัดหมาย และ ติดต่อสอบถาม โทร. (+66) 43-042-837